• A+

  • A

  • A-

Om Stora Uvberget vindkraftpark

Utredningsområdet ligger cirka tio kilometer sydväst om Eskilstuna och cirka 1,5 kilometer norr om byn Näshulta. Väg 214 går igenom utredningsområdet. En del av utredningsområdet sammanfaller med ett område som är utpekat som lämpligt för vindkraft i Eskilstuna kommuns översiktsplan. Som mest skulle anläggningen omfatta sex vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 290 meter.

RES har som policy att inte placera vindkraftverk närmare än 1000 meter från bostäder, även om gränsvärdena för buller skulle medge det. 

Inför ansökan om etablering av vindkraft görs en alternativ lokaliseringsutredning för att undersöka om den platsen som föreslås verkligen är den som är bäst lämpad. Mer om alternativa lokaliseringar finns att läsa om i samrådsunderlaget, och en utförlig jämförelse har genomförts i miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Även det så kallade nollalternativet har utretts, det vill säga hur platsen kommer att utvecklas om vindkraften inte byggs. En redovisning av nollalternativet finns i MKB.

Vindkraftverkens placering som visas i kartan i samrådsunderlaget är preliminär. Arbetet med att ta fram layouten, det vill säga placeringen av vindkraftverk och vägar, med minsta möjliga miljöpåverkan pågår hela tiden under projektets gång. 

Förutom själva vindkraftverken tillkommer följdverksamheter så som vägar, uppställningsytor och fundament för att förankra vindkraftverken. Mer om det hittar du i samrådsunderlaget.

Den preliminära layouten omfattar sex turbiner med en effekt på 48 MW och en maximal totalhöjd på 290 meter. Under de förutsättningarna skulle parken kunna producera omkring 185 GWh förnybar energi per år. Det motsvarar 9250 hushålls årsförbrukning, dvs. 22 % av eskilstunabornas årsförbrukning.

 

 

Processplan 

Här kan du ta del av processplanen för projektet. Till att börja med kan du se en illustration av tillståndsprocessen där du steg för steg kan se vilka olika nedslag som finns. 

När projektet godkänns uppdaterar vi denna sida med en processplan för bygget.

Tillståndsprocessen

 

Tidsplan

Ansökan om miljötillstånd lämnades in till milijöprövningsdelegationen den 31 oktober 2023 och drogs tillbaka i mars 2024. RES har en fortsatt dialog med Eskilstuna kommun om utvecklingen av förnyar energi i kommunen.

Det kan ta olika lång tid att erhålla tillstånd för etablering av vindkraft, men om tillstånd erhålls och det vunnit laga kraft är den uppskattade tiden för byggnation ca 2 år.

 

Samlade dokument

Här hittar du samlade dokument kring utredning och ansökan om Stora Uvberget vindpark. Vi uppdaterar denna sida löpande när processen går vidare och nya dokument inkommer. 

MKB - Miljökonsekvensbeskrivning

Ansökan om miljötillstånd 

Vill du ha ytterligare information om projektet? Då kan du kontakta miljöprövningsdelegationen i Uppsala län och begära ut handlingar för diarienummer: 551-7547-2022.